Sunday, November 23, 2008

Muchinyanya Mhani

Matakanana haadhuri, ndosaka asinganake:
Watondiudza matakanana pano, watondisembura.

Paya pawakandichenamira, ndakakurega uchinyengwa nemhepo
Asi nhasi wadzoka, wobvumburuka mudota sedhongi.

Ko waimhanyirepiko? Uchitizeiko kuno?
Zvino nhasi zvowodzoka waibviswa nendondo
Uchatiudza ngano dzipi, nemuromo upi?
Kana tikakuti takagara tazviona
Uchazvirova dundundu renyadzi here,
kana uchati peveve mudziva remamwe manyawi.

Tinozviziva wakadzivuwa nemadhaka nzeve,
Asi rega titaure chete,tipedze shungu,
Titi chero afutume sei matakanana aunawo
Haana chouviri chaanounza pano.

Friday, October 10, 2008

MUSAITA ZVEKUTAMBA

Ngatisatambaka tichidaro.
Makore mangani tichingowawata
Pasina chaitwa.

Aiwaka!
Zvimwe ngatiti tinotamba.

Tuesday, October 7, 2008

MURONDI WEMHEPO

Vaya vakakuti uri mboma chiurutsanhongo
ndivo vakakudenhera mago nedzegonera nyuchi
vakaridza mhururu pawaikwitimiswa huruva mone,
chitsoka ndibereke chikafumova chitsoka ndioneke:
vanga vazviziva kuti uyo adziya wembavha
haachanetsi kupurura mashizha nekukozvora....

Friday, October 3, 2008

MAITIRWO AZVO

Paripo paya paunowetsa shungu dzose
Wofemereka wokwira mupata
Kudakara wanoti kota-kota panhongonya yaGweshumba:
Ndozvinoitwa izvozvo;
Ndiyo fundo yavakatipa vakweguru.

Friday, September 26, 2008

CHIMBOSVINURA

Kuona zvasvika pazvava apa
Chiziva kuti zvino zvaipa.

Chimbomira, uture befu
Meso achiuyeva kwenguva refu

Mwezha wepese pawakapfuura napo,
Wotsinzinira maziso kuronda apo

Pasisanzwikwi gutukutu revawakambofamba navo
Ukazovasiya vachindundurutsana nemajana avo.

Ipapa ndipo paungangoti bhebhenuku
Miseve yendangariro ichibaya uku neuku.

Friday, September 12, 2008

AMERICA IDZIVA

Ndakaonawo apfichuka payairidzwa Kwasa Kwasa
Ndikati ndamuwana wangu apindwa neAfrica
Ndikatsegaira mhani,parutivi twasa twasa
rikasvikodoka tichingochokonyora pasi netsoka.

Ko chakazivikanwa chii nababa nhiya,
Kanawo kurangarira kuti hove yose
isiri mumvura inodzikama kwakadziya
yozomveya nekurova bhangu mudziva yapinda.

Kuchinomuti zvakawatotsawo sadza nedzemutetenerwa
Tichiriko kumaraini edu kwana Mazvihwa nana Chivi
Ndokuchinzi kuno hakusi kuAfrica kwamakaponerwa
Chero ukaswerotsvaga maari ose eAmerica mativi,
Ini kanhanha, toomesa miromo munyati wasvava...

Friday, August 1, 2008

REGAI TIFURWE NEMHEPO

Kupfupika kupfupika zvacho
asi chinovanga pasi kusvikira kwaedza.
Neniwo mateya zvawo,asi ndinotomhoka
Kana wabakidzwa musambo une huchi.

Zvinoremekedzwa matiri muno
Muchikirabhu chemaNigerians,
Matinombokanganwa nhamo tichikozvora pasi
Vachidandaurwa vana Awilo nana Brenda.

Regai tirikite pasi vana vevhu,
tichiridutira zvedu mabvakure;
Regai titwuonese ndondo twumasenzi twataunza
Ndimomuno matinotombonzwa nyama kupfakanyika
Isati yauya imwe vhiki
Yekunokozvorwa zvitsitsinho zveshungu
Dzinodawo chiremerera kwachisizivikanwe zita.
Ndokunge izvozvi vasati vauya neavo magwaro
Afumoufinyamisa zviso achiseka kwatinobva
Kwaanoti hakuchadyiwa rinopisa, kana rinotonhora chairo!

Thursday, July 31, 2008

GORE RABUDA VENENZIYA

PaMototi taibvukuta pasi
netsoka dzanga dzakarodzwa
kugashira unyanzvi hwaiunzwa naDembo;

Kwaiti Taru, chigero chevhu,
Aiti kana zvasvika haaikendenga
kuti ashandisa dumbu kana garo
chero aikuya pasi chete
kudairira mukwenyimoyo VeNenziya.

Koti mukoma, uyo anga achongodzoka
kubva Joni uko anga andonhongana nesidhudya yake
haiwa, vairioenesa ndondo dairiro
vanhu vakaona ndondo nekukanda mari,
nesuwo taikura tikatowana imwe chenji
yekunovhaira nayo kuzvikoro uku.

Asi gore iroro raVenenziya
ndiro rashaika hure rekwaMurimi
vachiti kwaanga abva uku
anga akoromorana nemago ane mashavi,
isu tichiudza nezvigagairwa zvaifanira
kuti zvikure zviunze roora kumhuri
Vana Raviro vanga vachivhara makoni ehupenyu
Ndiye mhomhomho kwaMurimi kusina
Kana risina zita kobiri ranga raunzwa
Anga akura waMurimi mwanakadzi
Asi pakashaya mhemberero yakaitwa.

KUVAGONI VESLOW MOTION

Nanairai henyu vakomana
pamwe ndizvo zvotoda muno
kumboita slow motion
kuti musvo wemumanzi unyure mukatikati
Tibaiwe pakati chaipo pasingasviki kana tsono.

Itayi vakomana nevasikana,
itayi zvamafambira imi musakamhanya;
pamwe inguva yeslow motion
tinzwe kuunga ketyava isati yanama mitezo.

SVAKABVA NEPI?

Pane makore andakazvivhomhora
ndokufamba sendisimo, ndazvisendeka
pamadziro ezvisionekwe, zvekuti
chero pakumira pamberi pemira,
mutumbi wangu waivhundutswa nekuzviona.
Mazuva iwayo zvainzi neni
ndanga ndashanduka, ndichisade kana
kuudzwa kune uyo wandaimbova
uyo aichingunozivikanwa nevaya vasari
vanga vasina kundiona kwemakore...

Saka ndafamba ndiye rove rove
kuchera mwena ndiye nyu-u nyu-u
kuti chero ndaiedza kuzvichera
handaipawana pekutangira kuzvinyurura
kuita kunge repiri raMabasa benzi
raifunga kuti pamwe rakafa;
chero chaipo pandaiva ndazvisendeka
ndakatadza kupafembedza kuti ndipawane.

Ndokuzoti rimwe zuva
ndakoromoka kubva mumuti hweurovi
ndakokwa kunogocha nyama, ndikati
pamwe ndichirini, regai ndiende kune vekwangu.
Kuchinoti vhu-u, imika!
Svaivapo sverunako MaDhuve svakandidaidzisa
ramai zita, svikandivhomora mumwena
hwehuchoni mandanga ndasendeka ndangariro
ndokundizevera,"Hakuna kwawakaenda."
Ini hezvo, wati chii?
"Urimo mudenhe rinoda kumutswa iri!"
Kunoti bhebhenuku, inga, a-ah, zvandaingova pano!

Svakaita hasvo; svakagwa svimire.
Nhasi togarawo pano tichinzwa vanaDembo
Tozunguzika tichinyerekedzwa negitare raChimbetu
Tokwatamiswa nerisigumi bhesi raMacheso
uku hurongwa huchirukirwa konzatu yaTuku.
Svakaita hasvo; svakagwa svimire.

CHEROPO PAMUNOZEZA

Rukai zvinorukika, zvimwe kure moposhera;
Ndondai panenge pakafanira
Asi nguva zhinji rangararira
kuti chero ndangariro chaidzo
dzinodembawo chose kurangarirwa;

ndosaka muchivanzwa vapfana vemazuvano
vane minwe isiteti waya dzemagitare
vachiikwetsurayo inokudubura ndangariro
dzoerekana dzarara mudota nemusana
asi padzinomuka dzinozunguzika nemanyawi
ekuziva kuti dzazivikanwawo...

Imika, ndiyani asingadiwo
Uyu MaDube kana MaSibanda wangu
kana kunzi hechino chikara changu
chikungurusamabwe changu chine mbabvu dzesimbi?
Kana aripo, ndiudzei ndimukoke kuno.

REGAI ARIKO

Ipo pano ndipo pototobatirira,
nekuti tikairega ichipudzunuka
inofa kwedu.

Makati ndiyani wenyu zviya?
Sekuru vekwasekuru; rimwe zuva
takamuka ndokuwana akamira panze
Kuti timuti sva-a, zvikanzi
ndiri umwe wenyu!

Nhasi zvaava ikoko
totoramba takati naye name-name
ndiko kuti titonombora rinopisa pano.

Wednesday, July 30, 2008

MUSAUKANGANWA

Chakanikira mutauro ndechichi:

Kune vanokanda mavhinga
vachiedza kutosvora maziso acho ChiShona,
asi kutambisa mativi anovhunga mhepo.

Kune vanojatuka, voti mha
vokunguruka.
Vatarisei.
Vachati kwaku
Tomhozve
kana vabvuraudzwa
nehope dzine meno
akarodzwa.

PATICHAENDA KWAOLIVER MTUKUDZI

Kuri kare, tichiri kwedu
Taiti rugare rwuri kutiendesa kwaTuku,
Asi tiri kuendeswa nenhamo, zvishuwo
zvekunoona zvinotiswededza nekumba
pasina kana hapo chatinodokwairira kumushako.
Vamwe vedu tichatochema, tigovigayo misodzi
mutsoka dzinenga dzichibvukuta kapeti yemuYoshi.

Titova kutaura izvozvi, tichikokana
isu zvigeven'a zvapfakama musango kwemakore;
tiri kuzuwa hedu, tichiudzana kuchanangwa.
Ndiko kwatichanoona, tomboshainirana
asi mudzihana dikita richivaka mapopoma
Kushaya pekumira, kushaya pekutangira
Kusaziva kunobviwa, kusatarisira kungangoendwa
Asi tichabvukuta pasi pakabva chiri kumeso!

EHE, HAMENO

Saka dai ndakaramba ndinewe, Dudzai
Tingadaika takaroorana?

Ehe.

Hezvo! Saka wanga uchandiudza riinhi
Muwanano iyoyo, kuti wanga usina
Kumbogara zvako wakandida?
Wanga uchandiudza riinhi
nezvegandanga rako, iro randinonzwa
Kuti ranga ratakupa rin'i nerweseri?

Hameno.

Hezvo!
Zvanga zvambofamba seiko?
Asi wanga waona twumarubvurubvutwo
Twataipiwawo pedu paUZ paya
Ukari ndazviwanira yangu mbozha?
Ko zvawaingondiziva wani nhai Dudzai.

HATIRIKANGANWI ZUVARO

Ndiyani angakanganwa izvozvo:
Mitumba yevarume ichizhaka ivhu,
padivi twusikana tuchimveya nekuchohonya pasi
huruva ichipfumbuka, kunge yaidawo kuona
zvikara zvemaoko zvaivanga ngoma.

Anga asvika maZiyoni ekwaMutendi mudunhu;
nesuwo tanga takasungwa mbiradzakondo nemhasa
takati kwaku dande tananga kwayabhon'a ngoma
ndokuwana haikona, hapaidanwa ainzwa.

Hapana angarikanganwa zuvaro
rakakoromokera ruwa rwese kwaRungeya
rwuchiuya kuzoonacho changa chati vhu-u.
Parakandodoka vazhinji vanga vapfakama
mudariro renhendeuko, nekuti yanga yauya

shanduko dunhu rakadekara; changa chauya
chitsva changa chisiri murutsoka
chaivhutumusa hana kana dzesimbi
yanga yasvika nguva yekucheuka
nekuonacho changa chati kobo
Tese tikatendeuka haikona!

Saturday, July 19, 2008

HAVANA KUFA

Nezuro pane akati pamwe
vadzimu vakafa, hanzi chero tikasweroimba
nekushamatata, kusveroridira pasi
kwaa kuungudza kuti vatinzwe
hanzi hapana chichiripo
nekuti mweya yevatinodana
yakatsakatikawo,kukangosarawo
makuva anoshama n'ai.

Aiwazve, musadaro vehama;
kuoma kuoma hako kwezvinhu
zvichemo zvichiswerova mamvemve
zvisati zvabuda muhana, asi
mapako ataisimboona zvemando zvipoko
azere nevanotiringa
vachikwengana nezvinotivhiringa
kusvikira zuva richadzutuka Kariba.

Monday, June 23, 2008

TENDAYI VADZIMU

Vakandidenhera nyuchi dzegonera
Vachibva vati ware nemuburi rebako
Ndokundisiya ndakahakwa nerukato,
Uku bako raVangeya richiuunga nehasha--
Dzakandiwana ndichigwesha nekuyuwira
Pamukova webako, ndichiti
Ndanga ndatofotyawo, dzikakwetsura zvadzo chikwe-e
Ndokuchibva dzarodza miseve;
Pandakadomboti kwaku kwaku nzve-e
Dzakabhumuka zvadzo nesetswa dzandinanga.
Dzakandiruma weduwe; dzakandidyunga ndikayuwira

Zvikashaya basa; cherozvo zhinji dzakatsakatiropo
Pamuviri kwangu nekukwizwa
Tendayi vadzimu kuti ndiri pano.

Friday, June 20, 2008

INI HANDITYI INI

Handityi ini, handityi kunzi rombe
Umwe wevaya vamunonzwa kuti
Varoverako kumadhiya asipore
Kwatinokwata nehuranda,takanamwa nehurimbo;
Uko nyadzi dzinofamba uri musvo
Dzichikasvana nezitubhu zvizere nhunzi.

Asi handityi ini
Ndati handityi kunzi rombe.
Izvozvi regai ndibude
Ndinomema munda wenyadzi.
Ndati regai ndipfeke nguwo dzehuranda
Ndibude zvangu ndinovatsengera vamedze
Avo vanotipa manyawi ane zvigamba kuno.

ZVAKASARA ZVOBUDA TABVA

Pane zvakabuda tichiko
Zvataiti tikanzwa, hana dzotitidza
Ropa richishanyira tsvinga
Nedzisakazivikanwa.

Asi zvakazobudza tabva
Tikazozviziva papera makore
Izvi zvinokwetsurisa mhere inodhiriza makomo,
Imhere yakakanyaniswa neaya mafaro
Anoti vanoaona vanoti pamwe wakasutswa
Chero kunzi dzako dzadambuka--
Dzunguwaya chairo rashaya pekumhara:

Aiwa, kushaya kuti tofara here?
Kushaya kuti tochema here?
Kushaya kuti topemberera here
Iro bhiza renguva
richikwitima kudai, huruva rayo
Chiri chitsita chatimhara
pamwoyo uya wemukati-kati.

Friday, May 16, 2008

ZVICHAKANAKA

KwaVhazhure taikonzonga pasi
Vachidandaurwa vana Venenziya
Avo vasina zvipo vakangoyeva.

PaDande taibvukuta muhuruva
Pazvitoro zviya zviri muhapwa dzaMavuradona
Tichiadutira maFanta nezvigagairwa zvainanzira.

Takanga tavhomorwa munjodzi yehudiki
Zvino tananga kumatanga ehukuru
Uko kwatanga tamiririrwa nejonzi itsva.

Ndosaka taipfichuka nekutomhoka
Vana Chimbetu nanaTuku vachidandauka
Kutikwezva kuti titi mumatangawo ngori.

Monday, April 14, 2008

NANHASI

Iwe duka
usiye vane mashavi ekumeduka
vatandanisane nenhamo
ine mashavi anosutsa makudo--

siya vaunge,
siya vakozvore
mitezo yezvinosipa pundutso.

Monday, February 25, 2008

KUMUTSERENDENDE

Dzimwe nhamho ndedzokuvhara nembama
dzopwinya,
utsi hweshungu huchipuguka -
ndokunge mune maoko
anokwetsuradzo mbama.

Dzimwe nhamo ndedzokugutsirira misoro,
dzikati kotama tikashe
mokotama
dzikati gwadamai mukuye ivhu nezvirebvu
mogwesha, misoro muchigutsurira:
idzi ndodzinokusungai mbiradzakondo,
kudakara manuna kunge zvimikuyu
zvanhanzwa nezuva.

Kozoti dziya nhamo
ndinopupuma saRunde,
dzijijatuka nekuzvirova maditi.
Idzo nedzekuwirirana nadzo
modziudza kuti dzinokwatura semboma,
kuti dzinokwakwamura maware emawara
dzichisiya misha ava matongo:
Kana madzipa aya mazenze,
idzi dzinokunyerekedzai
dzombokuravidzaiwo monga wehupenyu hunozipa
dzombokuumburudzai mumadota,dzokungurai, dzokumemesai
mapani azere uchi nemapfura:
Idzi munodzihwandira dzakarara, mokasva,
idzo dzokunyangirai makadekara, dzon'en'a --
mutserendende wehwatsuro nagudo;
asi ndonhamo dzinotambisa bhora rehupenyu!

Wednesday, February 20, 2008

PADIRWA DORO

Mukombe uyu ndikasaupedza, ndichauti dzi pasi, ndomhemhaira,
Kana wabatwa nehope
ndichauti dzamu, mba, ndouti n'a
seuyo ari kukwekweta kubva muzamu
rinopa muto wehupenyu.

Monday, January 7, 2008

PATAITUTUMA

Paripo pataiti tati ngori mudariro
Taimonyoroka togoti twi twasa, tendeu
tomho tomho tomho, tendeu twasa twi --

Taijuruja mafaro guruva pfumbu,
Taiteta sehuku dzanamwa nerudo
kunze kwakayeva tichikazaira
matumbu akati tashu, zvipfuva zvichitutuma.

Ndipo paya pataiti tikati tatandara
tainge tatokonya zvitubu zvemafaro
zvanga zvakati pfaka mumatindindi --

Asi nhasi asi nhasi...
Ko makaenda nepi vana Chari
maizodza pungwe vuchi hwerofa?
Makaendepi vanaMisheki
zvikara zvetsvetso?
Makaindepi vana Lindiwe
zvisikana zvepoda zvaimutsa nyenyedzi kubva kuvafi?

Wednesday, January 2, 2008

KUMUKIRA PUNDUTSO

Akati zvaramba ndeupi?
Isu tanga tisati tatanga kumhemhaira?

Vamwe vanhu vanoda mbama
inonamwa neruoko rwesimbi
kuti vafumofembedza chinopa pundutso
kuti vafumokuromora monga
wagara makore nemakore
pasina kanaye akaronda twunyunyu.

Anosweroti zvaramba ndeupi
Auye pano tipanye nduru yake
amukirongunjira muna Runde sevamwe
kuti vaya vanotinyn'enamira
vaziwe kuti tiri kure asi hatirare.