Thursday, July 31, 2008

CHEROPO PAMUNOZEZA

Rukai zvinorukika, zvimwe kure moposhera;
Ndondai panenge pakafanira
Asi nguva zhinji rangararira
kuti chero ndangariro chaidzo
dzinodembawo chose kurangarirwa;

ndosaka muchivanzwa vapfana vemazuvano
vane minwe isiteti waya dzemagitare
vachiikwetsurayo inokudubura ndangariro
dzoerekana dzarara mudota nemusana
asi padzinomuka dzinozunguzika nemanyawi
ekuziva kuti dzazivikanwawo...

Imika, ndiyani asingadiwo
Uyu MaDube kana MaSibanda wangu
kana kunzi hechino chikara changu
chikungurusamabwe changu chine mbabvu dzesimbi?
Kana aripo, ndiudzei ndimukoke kuno.

No comments: