Wednesday, July 30, 2008

MUSAUKANGANWA

Chakanikira mutauro ndechichi:

Kune vanokanda mavhinga
vachiedza kutosvora maziso acho ChiShona,
asi kutambisa mativi anovhunga mhepo.

Kune vanojatuka, voti mha
vokunguruka.
Vatarisei.
Vachati kwaku
Tomhozve
kana vabvuraudzwa
nehope dzine meno
akarodzwa.

No comments: