Monday, June 23, 2008

TENDAYI VADZIMU

Vakandidenhera nyuchi dzegonera
Vachibva vati ware nemuburi rebako
Ndokundisiya ndakahakwa nerukato,
Uku bako raVangeya richiuunga nehasha--
Dzakandiwana ndichigwesha nekuyuwira
Pamukova webako, ndichiti
Ndanga ndatofotyawo, dzikakwetsura zvadzo chikwe-e
Ndokuchibva dzarodza miseve;
Pandakadomboti kwaku kwaku nzve-e
Dzakabhumuka zvadzo nesetswa dzandinanga.
Dzakandiruma weduwe; dzakandidyunga ndikayuwira

Zvikashaya basa; cherozvo zhinji dzakatsakatiropo
Pamuviri kwangu nekukwizwa
Tendayi vadzimu kuti ndiri pano.

Friday, June 20, 2008

INI HANDITYI INI

Handityi ini, handityi kunzi rombe
Umwe wevaya vamunonzwa kuti
Varoverako kumadhiya asipore
Kwatinokwata nehuranda,takanamwa nehurimbo;
Uko nyadzi dzinofamba uri musvo
Dzichikasvana nezitubhu zvizere nhunzi.

Asi handityi ini
Ndati handityi kunzi rombe.
Izvozvi regai ndibude
Ndinomema munda wenyadzi.
Ndati regai ndipfeke nguwo dzehuranda
Ndibude zvangu ndinovatsengera vamedze
Avo vanotipa manyawi ane zvigamba kuno.

ZVAKASARA ZVOBUDA TABVA

Pane zvakabuda tichiko
Zvataiti tikanzwa, hana dzotitidza
Ropa richishanyira tsvinga
Nedzisakazivikanwa.

Asi zvakazobudza tabva
Tikazozviziva papera makore
Izvi zvinokwetsurisa mhere inodhiriza makomo,
Imhere yakakanyaniswa neaya mafaro
Anoti vanoaona vanoti pamwe wakasutswa
Chero kunzi dzako dzadambuka--
Dzunguwaya chairo rashaya pekumhara:

Aiwa, kushaya kuti tofara here?
Kushaya kuti tochema here?
Kushaya kuti topemberera here
Iro bhiza renguva
richikwitima kudai, huruva rayo
Chiri chitsita chatimhara
pamwoyo uya wemukati-kati.