Friday, June 20, 2008

ZVAKASARA ZVOBUDA TABVA

Pane zvakabuda tichiko
Zvataiti tikanzwa, hana dzotitidza
Ropa richishanyira tsvinga
Nedzisakazivikanwa.

Asi zvakazobudza tabva
Tikazozviziva papera makore
Izvi zvinokwetsurisa mhere inodhiriza makomo,
Imhere yakakanyaniswa neaya mafaro
Anoti vanoaona vanoti pamwe wakasutswa
Chero kunzi dzako dzadambuka--
Dzunguwaya chairo rashaya pekumhara:

Aiwa, kushaya kuti tofara here?
Kushaya kuti tochema here?
Kushaya kuti topemberera here
Iro bhiza renguva
richikwitima kudai, huruva rayo
Chiri chitsita chatimhara
pamwoyo uya wemukati-kati.

No comments: