Thursday, November 16, 2006

Totangazve

Upenyu hausi hwezvekutanga nguva dzose;
upenyu ndehwekupuruzira mhenderekedzo dzeraramo;
upenyu ndehwekuningisa kumagumo;
upenyu ndehwekutumbura matumbu ezvinopa upfu,
as nhasi ndati nditi ngatitatange
kuningisa kumabvazuva ezvinhu zvese,
tibve tati ziso dzvoko,
kunyange mushana ukatitosvora;
ndati titsvage nekuwanazvo zvinopa shungu:
dzekubudirira
dzekurota
dzekumiramira
dzekumema ndima yatatema
ticherechedze nekuyeva umhizha hwedu
uhwo washaisa Mazvihwa yose neremuromo.

Kudai ndokuziva mwoyo
hweizvo zvisizikanwi bva zvichipa upenyu;
izvozvo zvakabvirotsvagwa
neavo vakakambaira kare
vakazopedzesira vomedzwa nevhu
vasati vaziva kwekutangira
ndokuchibvoshaya chaiko kwekugumira.

Zvandatanga

Zvandava kutangezvi
ndozvakapa tsuro ungwaru
akazoswera achemedza vana gudo
vaya vepfungwa dzisina mushumo.

Zvandatangezvi
Ndozvichawedzera umhizha hwataitsvagu huya
apo taiduka muChisiya
tichinzwa nhoroondo dzaVaBhunga
sekuru vangu vaya wekuzobiwa nenguva;
avo vakanditi: "Kurarama huvhura meso."
asi ipapo ndakatsunzunyiswa meso nesetswa
sezvo ndaiva jandu raida mushana.

Asi nhasi ndazosvitanga;
yasvika nguva
yekumbandikira musvo wehupenyu
kwava kuchiunyungudusa mumukanwa weshungu
dzadai kutimhemhairira
mhemhairo yatigwengurisa masango neanoera
ndokutipfakamisa kachakarehwa.