Monday, June 23, 2008

TENDAYI VADZIMU

Vakandidenhera nyuchi dzegonera
Vachibva vati ware nemuburi rebako
Ndokundisiya ndakahakwa nerukato,
Uku bako raVangeya richiuunga nehasha--
Dzakandiwana ndichigwesha nekuyuwira
Pamukova webako, ndichiti
Ndanga ndatofotyawo, dzikakwetsura zvadzo chikwe-e
Ndokuchibva dzarodza miseve;
Pandakadomboti kwaku kwaku nzve-e
Dzakabhumuka zvadzo nesetswa dzandinanga.
Dzakandiruma weduwe; dzakandidyunga ndikayuwira

Zvikashaya basa; cherozvo zhinji dzakatsakatiropo
Pamuviri kwangu nekukwizwa
Tendayi vadzimu kuti ndiri pano.

No comments: