Monday, January 7, 2008

PATAITUTUMA

Paripo pataiti tati ngori mudariro
Taimonyoroka togoti twi twasa, tendeu
tomho tomho tomho, tendeu twasa twi --

Taijuruja mafaro guruva pfumbu,
Taiteta sehuku dzanamwa nerudo
kunze kwakayeva tichikazaira
matumbu akati tashu, zvipfuva zvichitutuma.

Ndipo paya pataiti tikati tatandara
tainge tatokonya zvitubu zvemafaro
zvanga zvakati pfaka mumatindindi --

Asi nhasi asi nhasi...
Ko makaenda nepi vana Chari
maizodza pungwe vuchi hwerofa?
Makaendepi vanaMisheki
zvikara zvetsvetso?
Makaindepi vana Lindiwe
zvisikana zvepoda zvaimutsa nyenyedzi kubva kuvafi?

Wednesday, January 2, 2008

KUMUKIRA PUNDUTSO

Akati zvaramba ndeupi?
Isu tanga tisati tatanga kumhemhaira?

Vamwe vanhu vanoda mbama
inonamwa neruoko rwesimbi
kuti vafumofembedza chinopa pundutso
kuti vafumokuromora monga
wagara makore nemakore
pasina kanaye akaronda twunyunyu.

Anosweroti zvaramba ndeupi
Auye pano tipanye nduru yake
amukirongunjira muna Runde sevamwe
kuti vaya vanotinyn'enamira
vaziwe kuti tiri kure asi hatirare.