Thursday, January 15, 2009

Kuranga Ivhu

Kutamba ndokuziva ini;
Uku kwavanga voita kwainge kwehasha,
kuchokonyora pasi kunge chibage
muhana vachikacha midzi yenhamo--
Vanga vowana rugare mutsoka
payainenge ichiranga ivhu.

Thursday, January 8, 2009

Ndangariro Dzehudiki

Chiripo here chinotapira
kana kuvavira, chingakunda
ndangariro dzehupwere?

Tiri paKiriniki yepaMafuva
Ndiri kuzhambatata
Nekuti Nesi vanoda
kundibaya jekiseni.

Kwete, nyarara, hazvirwadzi
Mupei chihwitsi,
Mupei mbuva, mangai
Mupei nemvura, pamwe anganyarara
Tibaye.

Baya kani zvipere.
Anofa here? Bayai.
Ndizvo agorarama
Ndizvo aite mukwimba
Sabhudhi vake.

Ndiudzei.
Chiripo here chinokamhina
Chigopfuura mbudzi yaVaBhunga
Yandakavhuna gumbo nebwe
Yaramba kuburuka gomo sengururu
Ndokubva ndakakwa nehukasha
Ndikariposhera 'bwe sendasutswa.

Chiripo here?

Chiripo here chinopfuura hupwere?
Kungava kuvata nayo ndashaya basa
Kwogova kutimba nzira neshoka ndawana basa
Kana kuroposha ndatsamwira wandinaye--
zvese izvi hazvikundi ndangariro dzehudiki.

Tuesday, January 6, 2009

Toramba Tichidana

Tozviziva hedu
kuti atisiya, as tomudana,
sezvo tirisu tine manzwi
acho ekudana dawo,
Iye ane nzeve dekutinzwa nadzo.

Chero zvazvo akasambonzwa,
pamwe kune vamwe vakadana kare,
koita vaya vanodana vakazhangandira,
isu ticharamba hedu tichimudana
neruzivo rwedu rwekuti
kudana kune chiremera
hakuna kuzhangandira,
hankunete,
hakupere
hakuregwi
kudana kunodana
kusvikira kumwe kudana kwese
kwaneta kunge marubvu-rubvu.....