Friday, June 20, 2008

INI HANDITYI INI

Handityi ini, handityi kunzi rombe
Umwe wevaya vamunonzwa kuti
Varoverako kumadhiya asipore
Kwatinokwata nehuranda,takanamwa nehurimbo;
Uko nyadzi dzinofamba uri musvo
Dzichikasvana nezitubhu zvizere nhunzi.

Asi handityi ini
Ndati handityi kunzi rombe.
Izvozvi regai ndibude
Ndinomema munda wenyadzi.
Ndati regai ndipfeke nguwo dzehuranda
Ndibude zvangu ndinovatsengera vamedze
Avo vanotipa manyawi ane zvigamba kuno.

No comments: