Friday, October 10, 2008

MUSAITA ZVEKUTAMBA

Ngatisatambaka tichidaro.
Makore mangani tichingowawata
Pasina chaitwa.

Aiwaka!
Zvimwe ngatiti tinotamba.

Tuesday, October 7, 2008

MURONDI WEMHEPO

Vaya vakakuti uri mboma chiurutsanhongo
ndivo vakakudenhera mago nedzegonera nyuchi
vakaridza mhururu pawaikwitimiswa huruva mone,
chitsoka ndibereke chikafumova chitsoka ndioneke:
vanga vazviziva kuti uyo adziya wembavha
haachanetsi kupurura mashizha nekukozvora....

Friday, October 3, 2008

MAITIRWO AZVO

Paripo paya paunowetsa shungu dzose
Wofemereka wokwira mupata
Kudakara wanoti kota-kota panhongonya yaGweshumba:
Ndozvinoitwa izvozvo;
Ndiyo fundo yavakatipa vakweguru.