Wednesday, July 30, 2008

PATICHAENDA KWAOLIVER MTUKUDZI

Kuri kare, tichiri kwedu
Taiti rugare rwuri kutiendesa kwaTuku,
Asi tiri kuendeswa nenhamo, zvishuwo
zvekunoona zvinotiswededza nekumba
pasina kana hapo chatinodokwairira kumushako.
Vamwe vedu tichatochema, tigovigayo misodzi
mutsoka dzinenga dzichibvukuta kapeti yemuYoshi.

Titova kutaura izvozvi, tichikokana
isu zvigeven'a zvapfakama musango kwemakore;
tiri kuzuwa hedu, tichiudzana kuchanangwa.
Ndiko kwatichanoona, tomboshainirana
asi mudzihana dikita richivaka mapopoma
Kushaya pekumira, kushaya pekutangira
Kusaziva kunobviwa, kusatarisira kungangoendwa
Asi tichabvukuta pasi pakabva chiri kumeso!

No comments: