Wednesday, July 30, 2008

EHE, HAMENO

Saka dai ndakaramba ndinewe, Dudzai
Tingadaika takaroorana?

Ehe.

Hezvo! Saka wanga uchandiudza riinhi
Muwanano iyoyo, kuti wanga usina
Kumbogara zvako wakandida?
Wanga uchandiudza riinhi
nezvegandanga rako, iro randinonzwa
Kuti ranga ratakupa rin'i nerweseri?

Hameno.

Hezvo!
Zvanga zvambofamba seiko?
Asi wanga waona twumarubvurubvutwo
Twataipiwawo pedu paUZ paya
Ukari ndazviwanira yangu mbozha?
Ko zvawaingondiziva wani nhai Dudzai.

No comments: