Friday, October 3, 2008

MAITIRWO AZVO

Paripo paya paunowetsa shungu dzose
Wofemereka wokwira mupata
Kudakara wanoti kota-kota panhongonya yaGweshumba:
Ndozvinoitwa izvozvo;
Ndiyo fundo yavakatipa vakweguru.

No comments: