Tuesday, October 7, 2008

MURONDI WEMHEPO

Vaya vakakuti uri mboma chiurutsanhongo
ndivo vakakudenhera mago nedzegonera nyuchi
vakaridza mhururu pawaikwitimiswa huruva mone,
chitsoka ndibereke chikafumova chitsoka ndioneke:
vanga vazviziva kuti uyo adziya wembavha
haachanetsi kupurura mashizha nekukozvora....

No comments: