Monday, January 7, 2008

PATAITUTUMA

Paripo pataiti tati ngori mudariro
Taimonyoroka togoti twi twasa, tendeu
tomho tomho tomho, tendeu twasa twi --

Taijuruja mafaro guruva pfumbu,
Taiteta sehuku dzanamwa nerudo
kunze kwakayeva tichikazaira
matumbu akati tashu, zvipfuva zvichitutuma.

Ndipo paya pataiti tikati tatandara
tainge tatokonya zvitubu zvemafaro
zvanga zvakati pfaka mumatindindi --

Asi nhasi asi nhasi...
Ko makaenda nepi vana Chari
maizodza pungwe vuchi hwerofa?
Makaendepi vanaMisheki
zvikara zvetsvetso?
Makaindepi vana Lindiwe
zvisikana zvepoda zvaimutsa nyenyedzi kubva kuvafi?

No comments: