Wednesday, February 20, 2008

PADIRWA DORO

Mukombe uyu ndikasaupedza, ndichauti dzi pasi, ndomhemhaira,
Kana wabatwa nehope
ndichauti dzamu, mba, ndouti n'a
seuyo ari kukwekweta kubva muzamu
rinopa muto wehupenyu.

No comments: