Monday, February 25, 2008

KUMUTSERENDENDE

Dzimwe nhamho ndedzokuvhara nembama
dzopwinya,
utsi hweshungu huchipuguka -
ndokunge mune maoko
anokwetsuradzo mbama.

Dzimwe nhamo ndedzokugutsirira misoro,
dzikati kotama tikashe
mokotama
dzikati gwadamai mukuye ivhu nezvirebvu
mogwesha, misoro muchigutsurira:
idzi ndodzinokusungai mbiradzakondo,
kudakara manuna kunge zvimikuyu
zvanhanzwa nezuva.

Kozoti dziya nhamo
ndinopupuma saRunde,
dzijijatuka nekuzvirova maditi.
Idzo nedzekuwirirana nadzo
modziudza kuti dzinokwatura semboma,
kuti dzinokwakwamura maware emawara
dzichisiya misha ava matongo:
Kana madzipa aya mazenze,
idzi dzinokunyerekedzai
dzombokuravidzaiwo monga wehupenyu hunozipa
dzombokuumburudzai mumadota,dzokungurai, dzokumemesai
mapani azere uchi nemapfura:
Idzi munodzihwandira dzakarara, mokasva,
idzo dzokunyangirai makadekara, dzon'en'a --
mutserendende wehwatsuro nagudo;
asi ndonhamo dzinotambisa bhora rehupenyu!

No comments: