Sunday, November 23, 2008

Muchinyanya Mhani

Matakanana haadhuri, ndosaka asinganake:
Watondiudza matakanana pano, watondisembura.

Paya pawakandichenamira, ndakakurega uchinyengwa nemhepo
Asi nhasi wadzoka, wobvumburuka mudota sedhongi.

Ko waimhanyirepiko? Uchitizeiko kuno?
Zvino nhasi zvowodzoka waibviswa nendondo
Uchatiudza ngano dzipi, nemuromo upi?
Kana tikakuti takagara tazviona
Uchazvirova dundundu renyadzi here,
kana uchati peveve mudziva remamwe manyawi.

Tinozviziva wakadzivuwa nemadhaka nzeve,
Asi rega titaure chete,tipedze shungu,
Titi chero afutume sei matakanana aunawo
Haana chouviri chaanounza pano.

No comments: