Tuesday, January 6, 2009

Toramba Tichidana

Tozviziva hedu
kuti atisiya, as tomudana,
sezvo tirisu tine manzwi
acho ekudana dawo,
Iye ane nzeve dekutinzwa nadzo.

Chero zvazvo akasambonzwa,
pamwe kune vamwe vakadana kare,
koita vaya vanodana vakazhangandira,
isu ticharamba hedu tichimudana
neruzivo rwedu rwekuti
kudana kune chiremera
hakuna kuzhangandira,
hankunete,
hakupere
hakuregwi
kudana kunodana
kusvikira kumwe kudana kwese
kwaneta kunge marubvu-rubvu.....

No comments: