Thursday, January 15, 2009

Kuranga Ivhu

Kutamba ndokuziva ini;
Uku kwavanga voita kwainge kwehasha,
kuchokonyora pasi kunge chibage
muhana vachikacha midzi yenhamo--
Vanga vowana rugare mutsoka
payainenge ichiranga ivhu.

No comments: