Wednesday, April 22, 2009

CHITSVA ZVIPERE

Zvino kana newewo chembere
Woita matakanana akadaro,
Woregedza dzichiuruka danga pfungwa,
Pedzezvo dzopingwa nezvitsiga zveshayamazano,
Ko vadiki vanokuringa, vachitsvaga rairo, vodii?

Pakutanga taiti wafinhwa nematakanana enyika
Tikati uchatura befu, pfungwa uchidzinangisa
Uko kwadzaizobhebhenukawo dzaona chouviri,
Asi takati kanhanha waitunzira matakanana pano.

Nhasi wangova marangwanda, pasisina icho
Vanokuti wakura vangaona vakanombora;
Taedza zvaramba, kuti tikuonesewo mwezha wenyatwa;
Zvino zvowotipinzawo muchoto, tochisumuka
Zvino tibve tasundidzira iwe uchitswa zvipere.

1 comment:

Smangaliso said...

inonakidza iyi bt handina kuziva kuti mwezha zvarevei!