Thursday, May 17, 2007

Zvekuno

Nhasi kwamuka kwakakwidibira kuno mhai;
ndafungiswa zuva riya
apo makanditi, "Mhanya!"

Yanga yarira yebhunu Nato
Uku dunhu rokwitimira kwaChivi
uko taizonohwanda kwemasvondo.

Nhasi kwamuka kwakakwidibira kuno mhai;
Patati tichitezvo zvemazuva ese -
Kuchipindamo munzira tananga kuminda
ndokuwana haikona zhonga zhonga iroro;
ari apa odyunga umwe nemunwe
uyowo ari apo okanda mavhinga eshungu
kuchinoti ko chii
hanzi tamomoterwa, handi makwiriro iwayo
aita mitengo yemafuta emota
ayo okonzera kukwira kweyezvimwe zvese.

No comments: