Wednesday, December 20, 2006

Ndati Nditi Ndinokuda

Kahana kuzunguzika,
pfungwa dzopeperekera kwauri,
chishuwo chava chokudziya moto newe,
takagumbatirana,
muzvipfuva tititi,
zviso zvichitaima nemwenje wenyemwerero:
ndirwo rudo rwandaitsvaga
rwadai kundiyambusa nzizi nedzinoera,
ndichigweshera panondidongoresa muchitubu chemwoyo wako
kuti ndinyukuredzo mbambo
dzichahaka changu chido kune chako:
chishuwo,
twudokwairo - -
musvo wezvichatiyambutsa makungwa,
tondodekarira mhiri uko takamirirwa negwara idzva
rezvatavinga pane rino pasi...

1 comment:

Lukies Postgrads said...

kanhetembo kanovaraidza chaizvo aka! thanks for posting