Tuesday, December 5, 2006

Makazvinonokera

Tangoyeva imi
tichikwenya zvirebvu zvedu;
tinozviziva kuti vatsva vetsambo
munovaviwa nepasisiite kukwenya pavanhu.

Chamusingazive
ndouko kwatakabva nako zvedu vane;
mava kutotutuma semabhodho,
mokanganwa kuti vakazvitanga ndisu
avo munotanyanga semune hanyn'a.
Asi handiyo nyaya zvayo;
chatakudaidzira pano kuzokuyeuchidzayi gwara
musive kuti twamatanga utwu
takatotwuonesa ndondo;
pomotangirapa handipo
nekuti kwakuchasvitsayi igwenga -
zvamatanga izvi makazvinonokera.

No comments: