Thursday, November 16, 2006

Totangazve

Upenyu hausi hwezvekutanga nguva dzose;
upenyu ndehwekupuruzira mhenderekedzo dzeraramo;
upenyu ndehwekuningisa kumagumo;
upenyu ndehwekutumbura matumbu ezvinopa upfu,
as nhasi ndati nditi ngatitatange
kuningisa kumabvazuva ezvinhu zvese,
tibve tati ziso dzvoko,
kunyange mushana ukatitosvora;
ndati titsvage nekuwanazvo zvinopa shungu:
dzekubudirira
dzekurota
dzekumiramira
dzekumema ndima yatatema
ticherechedze nekuyeva umhizha hwedu
uhwo washaisa Mazvihwa yose neremuromo.

Kudai ndokuziva mwoyo
hweizvo zvisizikanwi bva zvichipa upenyu;
izvozvo zvakabvirotsvagwa
neavo vakakambaira kare
vakazopedzesira vomedzwa nevhu
vasati vaziva kwekutangira
ndokuchibvoshaya chaiko kwekugumira.

No comments: