Wednesday, September 19, 2007

NDONYEREKEDZA

Zvogonzi zvashaya basa
izvo zvisati zvawana seizve?

Simukai manhi muti kwavara-kwavara
munotitimbiraro gandiwa ratova gombo,
manyisai munobura hari isati yatutumira mumoto,
mobvoko motigarira pasi makabwandira.

Ndozvinoipwaka,
ndozvinopa pundutsoka,
ndovinotaridza kuti mune dzakarodzwa -

kwete kuswerosekwa nevane mavende mupfungwa.

No comments: