Friday, September 19, 2014

Zuva Ranhasi neRamangwana

Ndarionawo zuvaro
Pandasiya chihanzvadzi chako kuchikoro.
Ndada kumbomira, kuti ndiriringe,
Kuti ndirinan'anidze,
Kuripuruzira, kurikwezva
Nokuriisa mugaba. 
Kuvaka
           ndangariro.

Asi handina hangu kumisa mota
Ndiro ranga rakandiringa
Pakutanga richirova uso zvisina hasha
Rombobwaira seratosvorwa neni
Rombounyanisa uso
Uku richivhundusa denga;
Kurisuwisa, chiso charo pwititi,
Gare gare rorijekesa, roritsvukisa
Iro zuva iri mboni yakadzikama. 

Pandazorifuratira ndachinaga kubasa,
Pfungwa dzava pakunoshuma
Chero nairo ndanzwa roshama n'ai,
Ndikaziva kuti rasiyana neni;
Pamwe pane umwe woroona.

Ikozvino wataurawo wega,
Wanyora paTwitter yako
Kuti zuva ranhasi rakukwezva moyo
Chero zvayo usina kuziva kuti sei;
Ehe, rataura newe nguva imweyo
Ranga richindibwairira.

Vakazvitaura wani vekwangu,
Kuti kukura kupinda kwemazuva.
Chero iro racho rinoti kanhanha
Parinofunga nzendo dzarafamba,
Richiziva mberiko ndekusina befu.

No comments: